Att säkerställa att en fastighet är i bästa möjliga skick kräver noggrann planering och regelbundna inspektioner. En underhållsplan och entreprenadbesiktning är två viktiga verktyg som kan hjälpa fastighetsägare och förvaltare att hålla byggnader säkra, funktionella och estetiskt tilltalande. I denna artikel kommer vi att utforska vad dessa termer innebär, deras fördelar och hur de implementeras effektivt i fastighetsförvaltningen.

Vad är en Underhållsplan?

En underhållsplan är ett strukturerat dokument som beskriver alla underhållsåtgärder som behövs för att hålla en fastighet i gott skick över tid. Planen innehåller detaljer om när och hur ofta olika delar av byggnaden behöver inspekteras, underhållas eller repareras.

 1. Komponenter i en Underhållsplan:
  • Inventering: En lista över alla byggnadens komponenter och system, inklusive tak, fasader, fönster, VVS-system och elektriska installationer.
  • Tillståndsbedömning: En utvärdering av det nuvarande skicket för varje komponent, vilket identifierar behovet av underhåll eller reparationer.
  • Åtgärdsplan: En detaljerad plan för vilka åtgärder som behöver vidtas, när de ska genomföras och vem som är ansvarig.
  • Kostnadsberäkning: En uppskattning av kostnaderna för de planerade underhållsåtgärderna.
  • Tidsplan: En tidslinje för när varje underhållsåtgärd ska genomföras för att säkerställa att allt sker i rätt tid.
 2. Fördelar med en Underhållsplan:
  • Förebyggande Underhåll: Identifierar och åtgärdar problem innan de blir stora och kostsamma, vilket förlänger byggnadens livslängd.
  • Kostnadskontroll: Hjälper fastighetsägare att budgetera och planera för framtida utgifter, vilket minskar risken för oväntade kostnader.
  • Förbättrad Säkerhet: Regelbundet underhåll säkerställer att byggnaden är säker för boende och besökare.
  • Ökad Fastighetsvärde: En välunderhållen fastighet behåller sitt värde bättre och kan öka i värde över tid.

Vad är en Entreprenadbesiktning?

Entreprenadbesiktning är en formell inspektion av ett byggprojekt för att säkerställa att arbetet har utförts enligt avtalade specifikationer och kvalitetsstandarder. Den genomförs vanligtvis i slutet av ett byggprojekt eller vid specifika milstolpar under projektets gång.

 1. Typer av Entreprenadbesiktning:
  • Slutbesiktning: Utförs när byggprojektet är färdigt för att kontrollera att allt arbete har slutförts enligt avtalet.
  • Garantibesiktning: Genomförs efter en viss tidsperiod (ofta två år) för att identifiera och åtgärda eventuella fel som uppkommit efter slutförandet.
  • Delbesiktning: Genomförs vid olika stadier under byggprocessen för att säkerställa att arbetet fortskrider enligt plan och att kvalitetsstandarder uppfylls.
 2. Fördelar med Entreprenadbesiktning:
  • Kvalitetssäkring: Säkerställer att byggprojektet uppfyller de specificerade kvalitetskraven och byggnormerna.
  • Konfliktlösning: Identifierar och dokumenterar eventuella avvikelser eller brister, vilket kan hjälpa till att lösa tvister mellan entreprenör och beställare.
  • Garanti och Ansvar: Fastställer ansvar för eventuella fel och brister, vilket kan påverka garantiperioden och åtgärder som behöver vidtas.
  • Säkerhet: Säkerställer att byggnaden är säker att använda och att alla säkerhetsföreskrifter har följts.

Hur Implementerar du en Underhållsplan och Entreprenadbesiktning?

 1. Utveckla en Underhållsplan:
  • Insamling av Data: Börja med en grundlig inventering och tillståndsbedömning av fastigheten. Detta kan innefatta inspektioner av tak, fasader, VVS, el och andra system.
  • Planering: Skapa en detaljerad åtgärdsplan som beskriver vilka underhållsåtgärder som behövs, när de ska utföras och vem som är ansvarig. Använd en tidsplan för att säkerställa att åtgärderna genomförs i rätt tid.
  • Budgetering: Gör en kostnadsberäkning för de planerade åtgärderna och inkludera detta i din årliga budget.
 2. Genomföra Entreprenadbesiktning:
  • Välj en Besiktningsman: Anlita en kvalificerad och oberoende besiktningsman med erfarenhet av entreprenadbesiktningar.
  • Planera Besiktningen: Bestäm när och hur besiktningen ska genomföras. Informera alla inblandade parter i god tid.
  • Utför Besiktningen: Besiktningsmannen genomför inspektionen, dokumenterar eventuella brister och avvikelser och sammanställer en rapport.
  • Åtgärda Brister: Om besiktningen identifierar några problem, se till att dessa åtgärdas enligt rapporten. Planera för en uppföljande besiktning om det behövs.

Slutsats

En underhållsplan och entreprenadbesiktning är avgörande verktyg för effektiv fastighetsförvaltning och byggprojekt. Genom att implementera en strukturerad underhållsplan kan du säkerställa att din fastighet är välunderhållen, säker och ekonomiskt lönsam. Entreprenadbesiktningar ger kvalitetssäkring och skydd mot brister och tvister i byggprojekt. Genom att följa dessa riktlinjer kan du optimera fastighetens prestanda och värde, samtidigt som du säkerställer säkerheten och tillfredsställelsen för alla inblandade parter. Investera i en robust underhållsplan och entreprenadbesiktning för att skydda din fastighetsinvestering och skapa en hållbar framtid.